گويش مردم طاق مانند گويش مردم شهر دامغان گونه‌اى از زبان اصيل فارسى است که با لهجه مردم خراسان پيوستگى دارد.

عمده خصوصيت لهجه مردم اين ناحيه در نحوه اداى کلمات و تغييراتى اندک در آن است. در اول شخص مفرد تعدادى از افعال بدين گونه تغيير مى‌يابد:

خوردَم        خُوردُم

شنيدَم        شنيدُم

خَريدَم        خريدُم

گفتَم         گفتُم

بريدَم        بريدُم

داشتَم        داشتُم

در گروه ديگرى از افعال بدين طريق:

آمَدَم         آمِدُم

گشتَم         گِشتُم

بَستَم         بِستُم

در گروهى ديگر، شکل آن اندک تفاوتى مى‌کند که قاعده خاصى ندارد:

چيدَم         چيندُم

ايستادَم      اِستادُم

در اسامى نيز تغييراتى داده مى‌شود:

اسماعيل       اسميل

شکم          شُکُم

روغن         روغان

به آخر تعدادى از کلمات نيز واو اشباع شده افزوده مى‌گردد:

حسن          حسِنو

غلام          غلامو

کوچه         کُوچُو

به جز تغييرات پيش گفته در زبان مردم و تداول آن‌ها لغات اختصاصى وجود دارد که اغلب ريشه در زبان‌هاى باستانى ايران دارد»[1]

۱- واژگان بومى گويش

در اينجا گزيده‌اى از واژگان بومى اهالى روستا را که به روش تحقيق ميدانى در طول سال‌هاى 1372 تا 1380 گرد آورى کرده ام، به ترتيب حروف الفبا مى‌آورم، اين واژگان در سايت‌هاى تاريخانه و دامغان سيتى و همچنين در وبلاگ روستاى طاق در دسترس عموم قرار گرفته است.

الف:

واژه   آوانگاري معني           

اُرْتَنْگِلوا  ortangelo الّاکلنگ

آرْخالُق     ārxāloq نوعى تن پوش، پالتو

آرد          ord سخنراني

اَرْغِه        arqe بد کاره

آژِن         ažgen بند آب

آسْتانوا    āstano داستان

اَسْيلوا      asilo نوعى درخت که مردم برگهاى آن را با سرکه يا آب غوره مى‌خورند، درخت نارون

اِشْکِلْ        eškel تقلب در بازي

اَشْنُفِه      ašnofeh عطسه

آفتوکشه   aftoo keše آفتاب دلچسب زمستان

افليج       eflig فلج

اَلْبُزي       albozi خار شتر

آلِنْگِرو    alengero صمغ يا شيره درخت که يک جا روى پوست درخت جمع مى‌شود و خوراکى است.

اَليجِزّو     alijezzo نوعى حشره نر آوازه خوان که هنگام تابستان به دنيا آمده و آواز زيبائى دارد

اَليفِرنْگوا aliferengu نوعى حشره ماده آوازه خوان که هنگام تابستان به دنيا آمده و آواز زيبائى دارد

آمُخْتِه      amoxte آموخته يا معتاد

امشو        amšo امشب

اندر        ender ناتني

اُوِرْدْ        overd فراوان، بسيار

اوزان       ozān آويزان

اوسار        osār افسار

النگو      alengo دست بند

الو گرفتن alogereftan گر گرفتن

ب:

بادِ فَت     bude fat نوعى بيماري، فتق

باديه      bādiye کاسه سفالى کشک سايي

باز          bāz تاب، (باز انداختن، تاب بازى کردن)

باغبانو   buqbāno جيرجيرک

بجن          bajen محل تقسيم آب جوى، آب بخشان

بَرزِق       barzeq برزخ، رنجش، (برزغ شدن: رنجيده خاطر شدن)

بِِِرين کردن berin kardan تراشيدن پشم يا موى حيوان

بُزُمْبوا    bozambu نخى که از موى بز باشد

بَلمْ         balm علف چمن

پ:

پا بِزار    pābezār چارق ونوعى کفش دهقانى، پاى افزار

پا تووِه    pātove شالى پشمى که به دور پا مى‌پيچند

پاشنه سوييده pāšne soede پاشنه ساييده، انسان دغل کار

پاکولو     pākūlu دوش گرفتن کسى، برروى شانه گرفتن

پَتِ پوش   pateh pooš آشغال ريزه

پَتياره     patyare بزهکار، بدکاره

پرپرو      parparu پروانه

پرچينو     parĉino ته مانده محصول زمين را جمع کردن

پِرّو        perrow خيلى کم

پس خانه   pas xāne پستو

پِشْگْ         pešg مدفوع گوسفند

پِلغاندن   pelqānden کسى را حسابى کتک زدن

پله زياد کن pelle ziād kon نوعى بازى

پَم          pam پهن

پنجه کِشو panje kešo نوعى فتير

پى کَلّگي  pey kallegi پى تکى، پشت گردن کسى زدن، پس گردني

پيچاک       piĉāk متضاد سست، خوب، محکم، قوى، مناسب؛ آرد پيچاک: آردى که مناسب نانوائى است؛ مرد پيچاک: مردى که تندرست و قوى بنيه است؛ ضرب المثل: گندم هر قدر لاغرتر باشد پيچاک تر است، اين ضرب المثل در نکوهش چاقى گفته شده است.

ت:

تورانه  bāde torāneh باد شمال

تار تِنو    tārteno تارتنک، عنکبوت

تُتُم         totom منقار

تجه           taje نهال درخت

تُخْسْ          toxs پراکنده

تِرَقّانو     terqānu ترقه

تسک          task کوتاه

تشر         tašer نهيب

تِشي          teši نوعى جوجه تيغى بزرگ که به جاليز صدمه مى‌زند

تَغْ           taq بوته هندوانه، خيار، کدو يا خربزه

تُغسْ          toqs بچه شرور

تَقْ و لَقْ   taq o laq سست، بى قاعده وقانون، بى سر و سامان

تُقُُلي        toqoli گوسفند ماده جوان که باکره باشد

تَک و توش  tak o toš حرکت و جستجو

تُکْ           tok دهان

تِلو         teloo خار

تليسه      taliseh گوساله جوان ماده باکره

تَموسْ        tamos کپک

تندور      tandūr تنور

تَنْگل        tangol دوک نخ ريسى، (تنگله: پسر کوچکى که کمک پدرش باشد)

تُنْگُلووا   tongoloo تنگ آب

تو بير       tobir جاى آفتاب گير (متضاد نسام)

تو تَغِلو    totaqelu دچار سر گيجه شدن و دور خود چرخيدن

تو کِلوا     tokelu کلون درب چوبى را انداختن

توپِزو      topezu نانى که در ساج بپزند

تولْ          tool گل آلود،  (آب تول، آب گل آلود)

تولوا       tolow هل دادن به جلو

تيجِه         tije جوانه بذر

تيلّو         tillu سفال شکسته

ج:

جررو        jorro بچه بسيار کوچک، نورس

جُرقْ          jorq توانا و زورمند

جِزْغاله     jezqāle چربى و دنبه گوسفند که آن را با گرما دادن آب کنند و پس از خنک شدن به بخش‌هاى کوچکى تقسيم ميکنند.

جُل           jol پارچه کهنه و تکه

جُلُمْبِِرِه    jolombere کسى که لباس کهنه و تکه پاره پوشيده باشد

جُمام       jūmām کار نکرده، (جمامى خوردن: کوفتگى کسى که عادت به کار نداشته و کاربدنى دشوارى را انجام داده است)

جنگ جنگو  jang jangū استخوان مفصل گوسفند که جوانان با آن قاپ بازى مى‌کردند و مى‌گويند اگر کسى اين استخوان را در خانه کسى بگذارد بين زن و شوهرجنگ مى‌شود

جَنگِره      jangere جنگي

جُوازِنْ      jovāzen قطعه چوبى که که وسط آن را گود کرده و به صورت هاون چيزى در آن مى‌کوبند.

جوجْ کردن  juj kardan گوژ کردن بدن، دور خود پيچيدن، خميده شدن و توى خود رفتن

جوولْ         jūl گود

جيجيدَن      jijidan سوختن سر مو و پشم بوسيله آتش

چ:

چا قولو    ĉaqulu گنجشک

چانْ          ĉān چرخ خرمن کوبي

چبوش        ĉabuš بز ماده جوان باکره

چراغ موشو ĉeraq mošo نوعى فانوس کوچک دستي

چِرْز          ĉerz نوعى پيچک که در باغ‌هاى انگور به صورت انگل دور بوته‌هاى تاک مى‌پيچد و از مواد غذايى گياه مى‌دزدد

چَريکي       ĉariki قحطى، (چريکى خوردن: براى مدتى سختى و گرسنگى کشيدن)

چُسِنو       ĉoseno نوعى حشره باغى سبز رنگ که بوى بدى دارد

چشتِه خوردن ĉešte xordan  بر اثر سابقه طمع کردن

چُغا         ĉoqā تنپوشى از نمد

چَغِر        ĉhaqer چسبناک

چَغِله       ĉaqele گردش (چغله زدن: گردش کردن، دور زدن)

چِِفتْ          ĉeft محکم، استوار، (چفت کردن: محکم کردن)

چَفتْ          ĉaft اصطبل يا آغل گوسفندان در صحرا

چَفتْه         ĉfte داربست انگور

چُک چُک کردن ĉok ĉok kardan نجوا کردن، در گوشى صحبت کردن

چَکْ           ĉak قرعه کشى زمين‌هاى کشاورزى بين کشاورزان

چکانِه      ĉekāne گله‌ى گوسفند که صاحبانش مردم ده هستند و چوپانش كارگر مردم است

چِکِلْ         ĉekel کوه

چَکّه         ĉakke دست زدن هنگام شادمانى، کف زدن

چِلچِلاقو    ĉelĉelāqu پرستو

چلک         ĉalek سطل

چِلْکو        ĉelko هيزم‌هاى ريزه سر شاخه درختان

چَمْ           ĉam راه و روش، خلق و خوى، (چمش دست منه: با خلق و خويش آشنائى دارم و مى‌توانم رامش کنم)

چَمْتِه        ĉamte خورجين، کيسه

چُنْدِلو      ĉondelu روى دو پا نشستن

چهل پو     ĉehelpo کنه سياه رنگى که خون گوسفندان را مى‌مکد

چو چِلّو     ĉu ĉellu نوعى بازى با چوب

چو کوليدن ĉu kulidan زير و رو کردن، استعاره‌اى براى کنجکاوى کردن

چو           ĉū چوب

چوکولو شاه ĉukolu šah چوبى بلند براى زير و رو کردن آتش تنور

چوو          ĉoū شايعه، (چوو انداختن: شايعه درست کردن)

چينِه         ĉine دانه مرغ ونيز کلافهاى ديوار گلي

خ:

خانابدان xānābedān خانه آبادان

خِرْتِه        xerte کهنه

خُشْکو        xošku خشکبار

خَشِه         xaše لجن

خِلْ           xel آب بينى، (آدم خلوک: آدمى که هميشه آب بينى اش سرازير است)

خُلْ           xol نوعى علف باغي

خِلاشِهْ        xelāše کاه و کلشى که براى بستن بند آب بکار مى‌رود و همچنين خرده‌هاى گياهانى که آب با خود مى‌آورد وبر روى آب مى‌ايستد

خِلالْ         xelal کيسه بزرگ براى جاى کاه

خِلامِه       xelāme بره و بزغاله شير خوار

خورِشوو     xorešū نوعى خوراکى شبيه رب انار، که با آب انگور مى‌پزند

خوو         xow كرت زراعت و يونجه

خِيما       xeymā خمير مايه

د:

دائول       dāol متر سک

دال وِزو    dalvizo گنجشک بد صدا

دال          dāl پستان گاو يا گوسفند، گيان

دانه گي    dānegi پنبه با تخم

دب           dob اَبلَه، کودن

دُرغانو     dorqānū گردونک، فرفره

دَرْمِک       darmek عنکبوت زهر دار

دُروشُمْ     dorošom داغى که با آهن گداخته بر روى پوست گوسفندان و يا ديگر حيوانات اهلى جهت شناسائى مى‌گذاشتند

دست لاف    dast laaf قرض کوتاه مدت، (با يک دست از کسى قرض گرفتن و با دست ديگر پس دادن)

دُغ زدن    doq zeden سوراخ کردن خمير کلوچه با چنگال

دَغْ           daq کچل، تاس

دَگْس         dags عوض کردن

دَلِه          dale نوعى جانور از خانواده شغال ولى کوچکتر، گور کن، به آدم شکمباره و پرخور هم گفته مى‌شود.

دَمي         dami دم پخت

دَهَنْ آري   dahan āre خميازه کشيدن

دو لَخْ کردن do lāx kardan  گرد و خاک راه انداختن

دوقولو         duqūlu   قلقلک

دينو        dinū نوعى خار و بوته‌اى صحرايى که براى لانه سازى کرم ابريشم از آن بهره مى‌گيرند

ر:

رج           raj رديف

رَجِه          raje طناب براى آويزان کردن لباس شسته شده

رُخ           rox شاخه جوان و نورس درخت

رخشند      rexšend تشويق

رِزموا      rezmuu نوعى علف باغى

رس کشيدن ros kešidan تا آخرين رمق از کسى کار کشيدن

رشنق       rešneq متضاد سيد، کسى که سيد نباشد

رف           rāf طاقچه کوچک رديف بالاى ديوار خانه

رِندوو       rendū برنج ته ديگ

روشِه         rūše اولين شير گاو، آغوز

ريکْ          rik خنده، پوز خند، تبسم، (ريکش بازه: لبخند ميزند)

ز:

زِرْزِرو     zer zeroo نق زننده، غر زننده

زق           zeq کال

زِکّو زا     zekkozā زايش

زِلو          zelu زيلو، زيرا انداز بافته شده از موى بز

زِنْگِلاچو   zengelā ĉū زردآلوى کال، چاقاله

زور          zur کود گاو يا گوسفند، کود حيواني

زولْ          zūl قطعات بريده شده پوست حيوان

زوو          zoo نوعى بازى با چوب که بچه‌ها بادهان يک نفس زو را تکرار ميکنند، چو چولو بازى

س:

سابى کردن sābi kardan از حيوانى نگهدارى کردن

سارُق        sāroq بقچه

سِتِل         setel اردنگي

سفالي        sofāli زمين کشت گندم و جو پس از درو که در آن سفال يا کاه و کلش جهت چراى دام‌ها باقى مانده باشد

سگ مَگِس    sag mages انگل سگ، مگس سگ که از خونش مى‌مکد

سِلامو       selāmo نوعى حشره گوشتخوار، آخوندک يا ماتيس

سَليمو      salimoo نوعى سبزى صحرايى و باغى

سَنگِسَرو    sangesaru موريانه

سَهْ           sah ساختمان گلى وگنبدى دراز براى اصطبل يا کاهدان

سِهِه         sehe ماسه

سو چّو       sūĉū قره قروت، دوغ جوشيده شده

سوغون       soqun زحمت بيش از حد به کسى دادن، کار زيادى از کسى کشيدن

سوقولمِْه    soqolme با مشت زدن به پهلوى کسي

سوو          sū تبار و نژاد، روشنى، براى احترام به مرده مدتى برخى از کارها را انجام دادن يا ندادن

سيرشو        siršū تره کوهي

سيرو          siru نوعى نان با سبزى

ش:

شَتولْ        šatol آب گل آلود

شَخى          šaxi زمين غير قابل کشت و سله بسته

شِفتو شور  šefto šur ساده وکودن

شو گِزو     šogezu نوعى حشره با قلاب بلند (شبيه خر خاکي) که مى‌تواند پرواز کند و دور روشنايى چراغ جمع مى‌شود

شَواشْ        šavaš شاباش، شادباش، مراسمى در عروسى

شيشِک        šišek گوسفند نر جوان

شين شينو    šen šino سوسک قرمز رنگ داخل حمام و خانه

شينْ           šyn درد سر، درگيرى و نزاع، (دنبال شين گشتن به فکر دعوا و درد سر ايجاد کردن بودن)

شييو        šeyo کنه مرغ

غ:

غُرْتِلِه      qortele بر آمده گى روى بدن، باد کردن پوست

غُلْ تُشِن    qoltošen نيرومند

غنه         qonne کمى لال، کسى که خوب حرف نميزند

ف:

فِْرتْ کشيدن fert kešidan آب يا نوشيدنى را با يک نفس خوردن بگونه‌اى که هنگام نوشيدن صداى خاصى ايجاد شود.

فِشْ زدن    feš zedan آب بينى را با فشار به بيرون پرتاب کردن

ق:

قاقِرو      qaqerū آهک و رسوبات ته نشين کف جوى آب يا جاى ديگر

قريشْمار   qarišmār جوگى، کسى که اهل داد و فرياد است

قَسِرْ         qaser نازا

قُمْبِرو     qomberū قمري

قُمْبِلِکو   qombelekū قارچ

قولِِ در     qule dar بند درب، کلون آهنى که با آن پشت درب را از داخل مى‌بستند

قياق        qiyaq نوعى گياه شبيه تره

ک:

کاچِّه        kāĉĉe پر حرف

کارتونو    kārtono تارتنک، عنکبوت

کالانو      kālāno نوعى نان پخته شده با سبزى

کالِکو      kālekū خربزه کال

کانْ          kān لانه حيوانات

کَبِلِ درخت kabele deraxt پوست درخت

کَپْسِنْ        kapse وسيله آشپزي

کتْ کوسِن  kat kossen سوسک صحرايى سياه رنگ

کَتْ           kat گل خشک شده، کلوخ

کِرْتو        kertu غضروف، رگ مفصل گوسفند يا بز که خوردن آن مشکل است

کره         kerre گردن (کره کشيدن: گردن کشيدن)

کِشِنْ کردن kešen kardan صاف و هموار کردن

کَشِهْ         kaše گودى وسط دو بام خشتى و گنبدي

کل           kal گوسفند بزينه نر

کَلْ           kal بز نر

کُْلْ           kol لنگ

کلاغ کَشکو kelāq kaškū زاغچه، نوعى کلاغ

کَلْپوش      kalpoš پوست غوره

کُلِشْ زدن  koleš zadan سرفه کردن

کَلْماس      kallmas سوسمار

کَلِندان    kalendan شاهدانه

کلِّه خور   kalle xor شيطان و پر حرف

کَلِّه کِشو   kalle kešo دزديده سرک کشيدن

کله کشو   kalle kešu کله کشيدن، دزديده سرک کشيدن

کلِّه کِنو   kalle kenū حيوان وحشى کوچکى که سر مرغ‌ها را مى‌کند و آن‌ها را خفه مى‌کند

کِلْوا        kelva نوعى نان که روى سنگ مى‌پزند

کُلوت        kolut تپه‌هاى دامنه کوه

کُماچ غَليف komaĉ qalif نوعى فتير

کِندُمِه     kendome خرابه

کوت         koot بسيار

کور کَکّو   kor kakū کبک کور، جغد

کولو مرغ  kolo morq لانه مرغ، جايى که با چوب براى نگهدارى مرغ‌ها مى‌سازند

کووس        kows کود گاو و گوسفند که سفت و تخته مانند شود

کووش        koveš خارش

گ             :

گابرين     gāberin کود گوسفند يا گاو که سفت شده و به صورت تخته در آمده (کووس)

گال زدن   gālzadan جا انداختن

گر گر      gor gor صداى آتش تند

گََرْ           gar کچل، تاس، (گرّ وشا: آدمى که وشا يا شپش باعث کچلى اش شده است)

گِرْداله     gerdāle دايره

گُرْدووا      gurdo کليه انسان يا حيوان

گُرْسْ          gors نوعى برنج پخته شده

گِرْسا        gersā گيرنده، واگير، مسرى

گَزْنِه        gazne نوعى خارکه تيغ‌هاى تيزى دارد و باعث سوزش زيادى مى‌شود (شبيه تره کوهي)

گل پَر       golpar سر خک

گُمْبِِِلْ       gombel جفتک زدن

گَندِنا      gandenā تره

گندو        gondo پنبه کمان زده براى ريشتن

گندو        gundū گنده خميرنانوايي

گنِسْ         ganes خسيس

گو به گو  go be go دو مرد که با خواهر يکديگر ازدواج کنند

گو گِلّان    gogellān نوعى سوسک (شاش غلتان)

گورس         gors نوعى نان محلي

گوزگولوشتِر guzgolo šooter مدفوع شتر

گوش گِزو   gūš gezu نوعى حشره تابستانى به اندازه خر خاکي

گيان         giān دال، پستان حيوانات،

ل:

لابو          lāb آب برنج آب کشي

لابو         lābo نوعى نان ضخيم که با جزغاله و روغن و زرد چوبه مى‌پزند

لاخِه          lāxe شاخه

لاغْْ           lāq سله، ترک خوردن زمين خشک

لاکْ           lāk تخته‌اى گرد براى پهن کردن خمير

لُپاندن    lopāndan لقمه بزرگ در دهان گذاشتن

لَپّانِه      lappāne مدفوع گاو

لپو         lappu پهن

لت در      late dar لنگه در

لَتّو         latto ميوه خشک کرده

لَجّارِه      lajjjāre زن شرور

لِخِه          lexe شلخته

لَسْتْ          last آهسته (متضاد سريع)

لُغُّز         loqoz بذله، لطيفه (لغزي مرد بذله گو)

لَغِلو        laqelo غلاقى، روغن داغ کن

لَغِه          laqe لگد

لَکّاتِه      lakkāte زن بد کاره

لَلِه          lale استخوان کلفت

لم دادن    lam dādan آزاد و راحت نشستن

لمبور       lambor تاب، کجى، عدم تعادل (لمبور زدن: تاب داشتن، تعادل نداشتن)

لهه           lehe آب گل آلود

لو            lū آغل گوسفندان که در زير زمين ساخته مى‌شود

لودِه        lode آدم شوخ و بذله گو

ليتو         lito بچه گنجشک که هنوز پر در نياورده

م:

ماچِّ کُل    māĉe kol سوسمار

ماچْ          māĉ سگ ماده

مافته شو  māfte šū شب مهتابي

مِتِرْ نِسيم meter nesim مثالى براى آدم پر جنب و جوش و بسيار کوشا

مَرْزِه        marze ميله‌اى چوبى براى پهن کردن خمير نان

مُسْ مُسْ کردن mos mos kardan معطل کردن، آهسته کار کردن

مُسْتِلِه      mostele چاق و بيقواره، خمير يا گل را به شکل گرد در آوردن

مُغو         moqo نوعى سبزى باغى که با آن غذا مى‌پزند

مَلْ           mal انگور، تاک (مل بند: پارچه‌اى که با آن شاخه انگور را به پايه مى‌بندند)

مُلّالولو  mollaa lulu پرستو، دم جنبانک

موري        mory کنه‌اى بزرگ و خاکسترى رنگ که خون گوسفندان را مى‌مکد

ميراسو      mirāsu نوعى علف باغى

ن:

ناتِرينگ    nātering با انگشت ضربه زدن، (فلانى به يه ناترينگ بنده: خيلى ضعيفه)

ناشور و نامال našur o nāmāl  آدم کثيف

نِزْم         nezm نسيم

نِسام       nesam سايه

نو کول      nokūl بهانه، سستى

نونِ گيرا   nūne girā نان گيرنده، نانى که خوردنش آدم را دچار سر گيجه مى‌کند

ه:

هامنده    hāmende زمين هموار و آماده جهت کشت

هدار        hedār حدود

هر دَم بيل hardambil هرج و مرج

هَشتي         hašti ايوان

هَمّاموا   hammāmu نوعى حشره کوچک مورچه خوار که توى زمين گودال حفر مى‌کند تا مورچه‌ها داخلش بيفتند و آن‌ها را شکار کند

هونگ       haveng هاون

هيژْدام     hiždām سر ريز آب مزرعه که از انتهاي مزرعه بيرون ميرود

و:

وارِشو      vārešo مايه خمير، خميرى که ور آمده (پف کرده)

واشيلو      vāšilu علف درو، داس

والو        vālu زگيل

وَرْ وَرى زدن varvary zadan  چشم و هم چشمى کردن

وِسْني         vesny هوو، نسبت بين چند زن که يک شوهر دارند

وغ           vaq وزغ

ي:

يلِّه         yelle ول، بى سر و صاحب

۲– واژگان گياهان بومي

گياهان زير جزو گياهان بومى منطقه طاق و روستاهاى اطراف آن مى‌باشند:

واژه           آوانگاري 


ارغنه        arqene

اورس         avers

باديان       bādian

البزي        albozi

بلم           balm

پنگلو       pengelo  

پنگلوشغال pengelo shoghal

پوتينک      potinek

پيچک         pechek

تاغ           tāq

ترشو          toršo

تلخه          talxe

تلو           telo

تنگس         tanges

جاج            jaj

جرز اسميل   garz smayl

چرز          cherz

چسبانو     chesbano

خل            khol

درمنه      darmeneh

دم روباه  dome robah

دينو          dino

رزمو        rezmoo

سليمو       salimoo

سيرشو         sirsho

شنگو         shengo

شوره         shoreh

شيرو          shiroo

علف هيزه  alof heyzeh

قياق        gheagh

کاردو        kārdū

کارمانکش   kārmānkoš

کاسني         kusni

گز            gaz

گزنه         gazneh

گون          gaven

مارمبو     marombo

مرغانه تلو morghane telo

مغو          mogho

نورسو        noresū

نى پر        neypar

هندوانه شغال  hendevane šoqal

----------------------------------------------------------------------------

برگرفته از کتاب "طاق روستایی در دامنکوه دامغان"

+ نوشته شده توسط علی ربیع زاده در چهارشنبه سوم خرداد ۱۳۸۵ و ساعت 1:46 |